Toppmeny

En förskolechefs tankar om Väsby Lärlabb

Inom Väsby kommunala förskolor arbetar vi med kollegialt lärande, vilket gör att arbetsmetoderna i Väsby Lärlabb passar oss bra. Det som händer i labbet kopplas på ett naturligt sätt ihop med vårt pågående utvecklingsarbete inom området lärmiljö.

Birgitta_andren

Birgitta Andrén. Förskolechef för de kommunala förskolorna

Digitalisering i förskolan ger ökade möjligheter till utveckling för barnen, jämlikhet mellan könen och utjämnar socioekonomiska skillnader. Intresset för att experimentera och lösa problem har genom arbetet i Väsby Lärlabb ökat hos barnen, förskollärarna och barnskötarna. Personalen i de kommunala förskolorna gör ett mycket fint arbete på detta område

Vi kopplar ihop tekniken med rummen så att vi med hjälp av de digitala verktygen skapar nya lärmiljöer och datorer, ipads, projektorer och dokumentkameror är viktiga redskap i detta.

Inom området kunskap och lärande utvecklar barnen sina färdigheter i matematik och språk. Andra viktiga områden som barnen tränar upp är samarbete och kommunikation, ökade färdigheter i matematik, språk och problemlösning.

Alla får del av tekniken

Jag ser även införandet av teknik och IT i tidig ålder ur ett genusperspektiv. Pojkar tar ofta för sig inom dessa områden och flickor blir betraktare. Att låta flickor komma i kontakt med tekniken tidigt kan bidra till att fler flickor i framtiden kommer att välja inriktningar inom tekniska- och naturvetenskapliga program.  Jag vill även lyfta det demokratiska värdet med att föra in teknik och IT i förskolan eftersom inte alla barn som har tillgång till dator och ipad i hemmet.

Digitala verktyg ska inte ses som något vid sidan om det vi gör utan ingå som en del i allt vi gör, ett komplement och ingen konkurrent till det andra vi gör. Vi kan helt enkelt inte välja att avstå från teknik och vi får jobba med vårt förhållningssätt till den och fortsätta ställa de didaktiska frågorna om hur, vad och varför vi använder materialet. Vi får helt enkelt inte gå miste om alternativa och kanske effektivare sätt att lära. Dessutom kan de digitala verktygen i vissa avseenden skapa tydligare inlärningspedagogik och där kan den virtuella tekniken göra stor skillnad. En ipad kan locka till sig även de mest svårfångade barn.

Färdplan

Vi har gjort en rivstart genom Lärlabbet och tagit ut en gemensam färdriktning inom Väsby kommunala förskolor. Det är viktigt att vi kopplar det vi gör till våra mål i läroplanen. Därigenom försäkrar vi oss om att vi fokuserar på rätt saker.  Vi måste återkommande fråga oss varför vi gör saker och om vi involverar barnen i det vi gör.

BeeBot GuitarHero iMotion projektor projektor2IMG_0356

Redan efter ett par träffar började labbets Facebookgrupp fyllas med idéer, foton som visar didaktiska ställningstagande och filmklipp som visar barn i meningsskapande aktiviteter kopplat till utvecklingsarbetet labbets designprocess. Men framförallt spörsmål och funderingar om förskollärarnas nästa steg och fortsatta professionella lärande i enlighet med TPACK och Timperley.

Designprocess2_beta

Uppdrag

Jag och mina biträdande förskolechefer har formulerat ett uppdrag till förskollärarna i Väsby Lärlabb:

Hur arbetar vi för att få aktiva och utforskande barn i förskolans lärmiljö, där barnen har inflytande och är delaktiga?

Vi har gemensamt givit oss in på en resa där vi fortsätter att anpassa våra lärmiljöer för att barnen ska ha inflytande och vara delaktiga. Teknik och IT ska vara alternativa och kompletterande arbetsmetoder till det vi redan gör.  Det är barnens rättighet att vistas i en förskola som speglar samhället de lever i. Utifrån ett medarbetarperspektiv är det viktigt att våga prova sig fram tillsammans med barnen. Det ställer krav på pedagogerna, de måste införskaffa sig nya kunskaper, vilket är en utmaning för vissa medan andra redan är där.

Jag är stolt över mina medarbetare som är nyfikna, modiga och törstar efter nya kunskaper och utmaningar som de kan utforska tillsammans med barnen!

Birgitta Andrén, förskolechef, Väsby kommunala förskolor

, ,

No comments yet.

Kommentera