Toppmeny

Insatser i förskolan

Som vi tidigare har skrivit om så är vårt första uppdrag som digitalistor inom Väsby kommunala förskolors enhet att sträva efter att skapa en likvärdighet på alla förskolor. Vi har avslutat vår kartläggning vilket vi genomförde i fyra steg. Pedagogerna fick svara på en självskattningsenkät som vi skapade i Google forms där de fick värdera hur långt varje individ ansåg sig ha kommit inom utveckling med digitala verktyg.

Exempel på fråga

Exempel på fråga i Google forms-enkäten med pedagoger i förskolan

 

Det andra steget var att varje avdelning fick fylla i en lärandeplan där de fick uttrycka sina utvecklingsområden inom IKT och formulera hur de dels ska integrera arbetet i den dagliga verksamheten och dels samtala om hur genomförandet kan utformas.

Därefter anordnade vi en workshop på alla sex förskolor med  en How, now, wow-övning där pedagogerna aktivt fick arbeta fram en idé de skulle vilja bygga vidare på.

20160225_184545

För att få en djupare inblick i var förskolornas olika utvecklingsområden var så har vi också varit ute och samtalade med varje avdelning. Samtalen vi höll var 30 minuter långa och utformades genom att vi inledde med en lära känna varandra-lek. Detta för att vi ville bryta isen, skapa en god stämning så att samtalen inte skulle upplevas skrämmande och för att bygga relationer mellan varandra.

Introduktionsleken heter “Två sanningar och en lögn”. Alla deltagare skulle komma på tre påståenden om sig själva, vilket skapade nyfikenhet att lära känna varandra. En lek som vi uppfattade uppskattades av de flesta och som ledde till mycket skratt och avslappnande stämning.

Därefter samtalade vi kring den lärandeplan de skrivit och de utvecklingsbehov som de skrivit fram. Vi samtalade också kring den idé som de arbetat fram på workshopen och ställde frågor kring hur de önskar att vi som digitalistor kan finnas till hands för dem.

Samtalen avslutades med en utvärderingsform som heter “Two stars and a wish”. Pedagogerna fick skriva ner två saker de tyckte var bra med samtalet och en önskan om de saknat något i samtalet. Detta för att vi skulle kunna se hur samtalen hade tagits emot och om vi behövde ändra vårt upplägg. Responsen vi fick var övervägande positiv från pedagogerna, de tackade för samtalen, skrev att det hade varit givande och inspirerande men önskade att samtalen hade kunnat vara antingen längre eller återkommande.

Tack vare kartläggningen har vi nu kunnat se ett mönster i att många anser att svårigheten ligger i brist på resurser i form av både material, tid och kunskap. Därför har vi nu under de sex senaste veckorna arbetat fram en stor insats för våra förskolor som ska stötta pedagogerna i utformningen av deras pedagogiska arbete kopplat till de digitala verktyg vi har. Mer om detta skriver vi om i nästa inlägg.

, ,

No comments yet.

Kommentera