Toppmeny

Workshop om språk och nyanlända

I tisdags samlades ett trettiotal lärare, skolledare, kommunala tjänstemän och beslutsfattare till en heldagsworkshop om språk och nyanlända på Interactive Institute i Kista. Ungefär hälften av deltagarna kom från Upplands Väsby. Övriga kom från andra kommuner, till exempel Göteborg, Kinda, Kramfors och Östersund, samt från andra organisationer, bland annat UR och Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

Ett av målen med dagen var att lägga grunden för ett nätverksbygge och kunskapsutbyte som kan utvecklas vidare under året. Ett annat mål var att deltagarna i mindre grupper skulle ta fram scenarier för hur man kan arbeta på nya sätt för att integrera nyanlända barn och vuxna i det svenska samhället. Sverige har både brist på lärare och på lokaler, men hur kan vi trots detta möta nyanländas önskemål och behov?

Det var knappast en tillfällighet att workshoppen ägde rum på Interactive Institute. Här arbetar Brendon Clark och hans kollegor sedan länge med projektet Language as Participation, där man flyttar lärandet av andraspråk ut i samhällets vardag och använder it och digitala medier som hjälp och stöd. Här är Language Learning in the Wild, som jag tidigare nämnt, ett av delprojekten. Det handlar om att skapa ett aktivt lärande med civilsamhället som lärarena, där alla medborgare kan bidra till språkutveckling och integration. Klassrummets ramar sprängs och förmedlingspedagogiken kompletteras och  ersätts av social interaktion och språkträning i vardagliga situationer.     

Allt material från tisdagens workshop ska inom kort tillgängliggöras under en CC BY-licens, vilket innebär att det kan spridas och vidareutvecklas utan några begränsningar, så länge källan anges. Tanken är att de scenarier som togs fram ska användas och prövas i verkligheten, och att så många som möjligt ska kunna ta del av innehållet och utveckla det vidare utifrån sina förutsättningar och behov.

Förutom arbetet med scenarier, presenterades problematiseringar och exempel på arbetssätt som kan öppna för nya vägar. Ingela Lundh från GR Utbildning gav till exempel en inblick i projekten GR Dropouts, PlugInnovation och GRINT. Per Falk berättade om planerna på Väsby Makerspace på biblioteket i Messingen, där allmänheten bland annat kan bidra till att ta fram nya sätt att arbeta med nyanländas språkutveckling och samhällsintegration. Anna Stenberg från UR bad om förslag på hur nyanländas erfarenheter och ett mer interkulturellt perspektiv kan användas i utvecklingen av nya programkoncept.

Per Pettersson lyfte fram hur Kinda Lärcentrum arbetat med Language Learning in the Wild, och möjliggjort ett upplevelsebaserat, aktivt och konkret lärande bland de nyanlända. Anna Kaya tog upp satsningen Flerspråkighet – en möjlighet i Hultsfred, där alla lärare i kommunen fortbildas i att undervisa elever med svenska som andraspråk. Jag nämnde själv kort den tyska MOOC:en Ready for Study, en öppen kurs som lotsar nyanlända vuxna in i utbildningssystemet. Snart kan detta kanske även bli möjligt i Sverige. Universitetskanslerämbetet föreslår i sin MOOC-utredning att högskolekurser utan behörighetskrav ska kunna ges på nätet.

Nätverksbyggandet och kunskapsutbytet går vidare. Nästa workshop arrangeras av någon av deltagarna på tisdagens arrangemang i Kista. Jag återkommer i ärendet!

No comments yet.

Kommentera