Utvärdering efter 1 års arbete med ipad-fästen i förskolan

Nedan är ett inlägg från den kommunala förskolan Skogsdungen, avdelningen Ekorren och förskolläraren Fia. I samband med en workshop ställde personalen lite olika frågor om 3D-skrivare och vad man kan använda dem till, och det visade sig att de hade ett problem som de sökte en lösning på. Väggfästen till ipads. Och vi på makerspace lovade att hjälpa till om vi kunde få personalens och barnens tankar samt skisser på lösningen.

Utmaningen

Besök på makerspace

Nu monterar vi väggfästet

Ipadstationen är färdig

En sista utvärdering


Efter ett år av utvecklingsarbete på Väsby kommunala förskolor kommer här en kort utvärderingen angående Ipadfästena.

Följande är från tre avdelningar på förskolan Skogsdungen:

Avdelningen Myran, ålder 1-3 år

Utvärdering av väggfäste:

• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,

• förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

• Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information (Skolverket, 2018)

 

Hur vi arbetat

Vi på Myran har valt att arbeta med Ipaden och dess tillgänglighet genom mål och riktlinjer ovan. Vi har haft en period då vi vill att tekniken och det digitala ska vara en del av miljön och vara tillgänglig för barnen att utforska som en naturlig del. Vi har också haft som mål att låta barnen på ett självständigt sätt träna på turtagning och samspel med Ipaden. Att de själva får träna på att komma överens om vems tur det är samt att arbeta tillsammans med varandra. Den digitala kompetensen skrivs in som en del i den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) och vi vill med den inskrivningen vara väl förberedda med vår digitala miljö. Och genom att göra den digitala miljön tillgänglig och skapa förutsättningar för barnen att utforska själva så ser vi att den digitala miljön på sikt kan komma att bli en naturlig del av vår pedagogiska miljö.

Utvärdering

Vi tycker att det har gått bra, barnen har varit väldigt intresserade och har velat arbeta med Ipaden. Vi uppskattar tillgängligheten som finns men ser att det finns utvecklingsmöjligheter. Med det menar vi att vi har börjat diskutera vad som ska vara på Ipaden och hur vi kan koppla ihop det med analoga saker. Vår tanke är att erbjuda ett bord med pussel eller färg och koppla upp ett spel eller app som synkar med vad vi dukat upp. Genom att göra det så ser vi att det digitala blir ett komplement till övrigt material. Vi uppskattar och ser att barnen blir delaktiga i sin egen digitala kompetens och lärande.

Avdelningen Igelkotten, ålder 1-3 år

Syfte: Att barnen ska ha Ipaden tillgänglig, att barnen ska få träna på att tex ta fram något som kan inspirera övriga på avdelningen. Ansvar. Lära sig hur denna teknik fungerar.

Lpfö 18

”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.”

Utvärdering

Vi tycker att Ipaden har fått större spridning är används av fler barn, och de turas även om. Ipaden blir en del i vardagen, ej ”ny” och intressant. De samtalar om vad de ser att kamraterna gör och använder.

Avdelningen Räven, ålder 3-6 år

  • Det har varit populärt och kö till att få använda den.
  • Fästet är monterat i närheten av ett bord där det även spelas andra spel.
  • Mycket prat om att kompisen har använt den länge, så en äggklocka har införskaffats som ringer efter tio minuter. Detta har lett till att det inte har blivit tjat. Vi hoppas att det är nyhetens behag att så många står på kö och att den kommer att bli ett naturligt inslag som övrigt material.
  • I dagens läge kan barnen välja mellan två appar som är utsedda av pedagogerna. Dock är det svårt för vissa barn att respektera att en kompis vill arbeta ensam och är där och pekar.

Lpfö

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.”

 

En kommentar från förskolläraren Fia

Det är otroligt kul att något som man själv har varit med att utforma, tillsammans med barn, har fått spridning på den egna förskolan i form av att alla avdelningar har velat ha ett eget exemplar. Tanken från början är ju att Ipaden ska bli en naturlig del av vår lärmiljö och att den ska användas som ett kompletterande arbetsverktyg till allt vi använder i vår undervisning och utbildning tillsammans med barnen. Alla använder Ipadens på olika sätt för att berika sina lärmiljöer beroende på barngrupp och andra förutsättningar.

Tack så mycket Väsby Makerspace för all hjälp.

Comments are closed.