Att utveckla universitetslärarnas digitala kompetens

Detta är det andra inlägget där Anna Åkerfeldt, Universitetslektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet, skriver om samarbetet mellan förskollärarutbildningen och Väsby Makerspace, samt hennes tankar kring didaktisk design i digitala lärmiljöer.

Nya ingångar i arbetet med förskollärarstudenternas digitala kompetens

Att utveckla universitetslärarnas digitala kompetens 

Här finns fler inlägg som mer i detalj beskriver vad vi på makerspace bidragit med.


En workshop om digital kompetens och förändrad praktik

_U6A9545

En workshop om digital kompetens

I februari kommer personal från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen till Väsby Makerspace för en workshop. De kommer att få pröva på MakeyMakey och programmering. Workshopen är ett led i att arbeta med och utveckla universitetslärarnas digitala kompetens och starta en diskussion kring hur och på vilket sätt digitaliseringen förändrar förskolans verksamhet. 

Ny läroplan på gång

Idag ligger förskolans läroplan ute på remiss. Det är två stora förändringar som görs. Dels handlar det om gränsen mellan utbildning och undervisning och dels om digital kompetens. I Lpfö98/2916 förekommer det knappt någon skrivning alls gällande digital kompetens. Det är ett viktigt och nödvändigt arbete som nu görs med förskolans läroplan gällande digital kompetens. Skrivningarna är inte klarar än men det kommer finnas tydligare formuleringar kring att barnen, förskollärarna och förskolecheferna kommer att behöva kompetensutveckla sig gällande digital kompetens. Frågan är var de ska vända sig för att kunna kompetensutveckla sig?

Frågan är var de ska vända sig för att kunna kompetensutveckla sig?

Som universitetslärare inom förskollärarutbildningen och som forskare inom området lärande i digitala miljöer ser jag SU och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen som en aktör som kan möta upp, föra en kritisk diskussion och utveckla verksamma förskollärare digitala kompetens.

Behovet av att bygga nätverk av partners

Arbetet med digitaliseringen inom förskollärarautbildningen rör på sig, om än långsamt. Det görs utbildningsinsatser för universitetslärare och även för studenterna som inom sin utbildning deltar i aktiviteter där digitala verktyg används. Jag ser dock att vi behöver samarbeta med externa aktörer för att skapa en dynamisk och samtida mötesplats för dessa frågor. Ovanstående satsning med att anordna en workshop för universitetslärare på BUV är ett led i denna utveckling för att stärka lärarnas digitala kompetens för att kunna möta kraven på läroplanens förändringar. ​


Nyfiken på Anna Åkerfeldts forskning och arbete? Hon föreläser på Väsby Makerspace Öppet Hus den 9 mars.

, , ,

Comments are closed.