Litteratur för nyfikna pedagoger

Denna sida är under uppbyggnad och kommer att fyllas på under januari och februari 2020.

 

Surfplatta i undervisningen

Camilla Askebäck Diaz, Lena Källhagen, 2016, Förlag: Natur och Kultur

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”Boken består av två delar. Del 1 behandlar lärande och vilka drivkrafter som skapar en bra lärmiljö för elever. Här ges exempel på metoder och arbetssätt i det digitala klassrummet. Författarna tar också upp sju kärnkompetenser som de anser är viktiga att känna till och som är kopplade till digitalt arbete på olika sätt.

Del 2 visar konkret hur du kommer igång med att arbeta med surfplattan i klassrummet. Här beskrivs fem inspirerande arbetsområden fyllda med exempel på hur surfplattan kan integreras i undervisningen. Här finns också kunskapskrav kopplade till olika ämnen och arbetsområden.”

 

 

 

Naturförskola – lärande för hållbar utveckling

Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl, 2014,  Förlag: Lärarförlaget

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

Genom att arbeta tema- och ämnesövergripande med språk, matematik, naturvetenskap och teknik får barnen uppleva sin närmiljö på ett nytt sätt. Lärandet sker i växelspel med naturen och blir meningsfullt och lustfyllt, något som gynnar både barn och förskollärare.

Och detta arbetssätt ger resultat barnen skaffar sig större ämneskunskaper jämfört med tidigare. De får möjligheter att utveckla ett varsamt förhållningssätt till naturen och närmiljön, som i sin tur leder till en hållbar utveckling i ett längre perspektiv.

Med konkreta exempel och bilder, pedagogisk dokumentation, noteringar och analys visar författarna hur de arbetar. Boken vill inspirera andra förskollärare att våga förändra och utforma sin egen verksamhet.”

 

Att lära in ute året runt

Robert Lättman & Mats Wejdmark, 2011,  Förlag: Outdoor Teaching Förlag

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”Boken Att lära in ute året runt, på över 300 sidor, beskriver hur man kan arbeta utomhus med barn och elever under alla årstider med hänvisningar till kursplanernas centrala innehåll i Lgr 11. Den är indelad i olika teman med fokus på naturkunskap men med kopplingar till andra ämnen och förslag på aktiviteter inom dessa. Boken riktar sig till årskurs F- åk 9 och kopplingarna till kursplanernas mål finns med i varje kapitel. I boken beskrivs konkret hur en dag ute kan organiseras med både förarbete och efterarbete. Till varje kapitel hör en stor mängd olika uteaktiviteter som beskrivs med förklarande fotografier. Flera faktaavsnitt hjälper läraren att få information om till exempel djurs och växters olika strategier att överleva vintern och om de olika grupperna av insekter och spindlar som finns i Sverige.”

 

Skolan i en digital omvärld

Anders Thoresson, 2018, Förlag: Lärarförlaget

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället är en av de kompetenser skolan ska förse eleverna med.

Skolan i en digital omvärld ger en bred och lättillgänglig översikt av de möjligheter och utmaningar som tekniken för med sig. Boken förklarar bakomliggande mekanismer som vi inte alltid ser och beskriver begrepp som filter­bubblor, skräddarsydd marknadsföring och kryptering. De positiva sidorna av teknikutvecklingen samsas med råd om hur vi, vuxna såväl som elever, kan skydda oss mot oönskade effekter och värna vår integritet.  

Boken ger viktig grundkunskap om det digitala samhälle som lärare i grundskola och gymnasium förväntas undervisa om. Innehållet fungerar också som ett diskussionsunderlag i både lärarrum och klassrum.”

 

Klassrummet möter omvärlden

Sara Bruun, 2016, Förlag: Gothia Fortbildning

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

Hur kan du som lärare tillsammans med dina elever öppna dörren mot världen med hjälp av digitala verktyg? Vad krävs för att ni ska kunna arbeta ämnesövergripande och tematiskt? Hur kan du öka elevernas motivation?

I boken Klassrummet möter världen – autentiskt, tematiskt och digitalt presenteras konkreta förslag på hur du organiserar din undervisning för att kunna arbeta tillsammans med kollegor både i den egna skolan och runt om i världen. Sara Bruun beskriver enkelt och lättsamt sina egna erfarenheter av tematiskt arbetssätt. Hon ger dig handfasta råd och förslag på teman så du slipper uppfinna hjulet igen.

I boken får du även tips på böcker som fungerar väl i undervisningen och hur de kan knytas till olika teman. Samarbete är den röda tråden.

Boken vänder sig till dig som undervisar i engelska och moderna språk, men kan också inspirera lärare i andra ämnen.”

 

Navigera i den digitala samtiden

Karin Nygårds & Terese Raymond, 2016, Förlag: Lärarförlaget

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”Teknik, juridik, etik och panik. Skolan måste hänga med i digitaliseringen av samhället. Men det är ett stort och komplext område. Var ska man börja? Vad är viktigt att veta?
En lärares vardag är fylld av situationer som kräver digital kompetens. Inte minst i det pedagogiska uppdraget. För att kunna stärka barn och unga i det nya medielandskapet måste lärare fördjupa sin digitala förståelse.
Navigera i den digitala samtiden en antologi om den nya lärarrollen är en samling perspektiv på lärares mångfacetterade yrkesliv. Karin Nygårds och Terese Raymond låter experter, forskare och lärare dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter om vår digitala samtid.”

 

Programmering i förskolan

Karin Sönnerås, 2017, Förlag: Gothia Fortbildning

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”En lättillgänglig och praktisk bok som ger inspiration och verktyg för att arbeta med programmering i förskolan.

Vi lever i en värld av förändring och förskolan måste skapa en verksamhet med de kompetenser som barnen behöver i ett digitaliserat samhället. I förskolans uppdrag ingår att utveckla barns innovativa och kreativa förmåga vilket med fördel kan göras genom programmering. Om vi ger barnen möjlighet att tidigt utveckla digital kompetens ger vi dem också förutsättningar att vara producenter – inte bara konsumenter – av modern teknik.

Boken Programmering i förskolan – utveckla digital kompetens är indelad i tre delar. Den första belyser vår digitala vardag och aktuell forskning. I den andra delen får du konkreta och praktiska exempel på hur du kan komma igång med programmering i din barngrupp. Du får tips på appar, robotar och andra tillbehör att använda och exempel på hur du kan använda dessa på ett lekfullt sätt. I den avslutande delen resonerar och konkretiserar författaren om vad programmering kan vara och vikten av ett etiskt och källkritiskt förhållningssätt.

Boken vänder sig främst till yrkesverksamma i förskolan – förskollärare, barnskötare, förskolechefer och dagbarnvårdare – men även till studerande vid förskollärarutbildningen.”

 

Utforska digital verktyg i förskolan

Anna Thoresson, 2019, Förlag: Lärarförlaget

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”Digital kompetens ingår i förskolans läroplan. Det innebär nya utmaningar för många pedagoger.  

Med boken Utforska digitala verktygi förskolan vill Anna Thoresson ge stöd i det utvecklingsarbetet, både till nybörjare och till pedagoger som kommit lite längre.   

I boken varvas aktuell forskning med konkreta exempel på hur de digitala verktygen kan användas i förskolans undervisning. Exemplen spänner över ett brett fält, från digitalt berättande, skapande och utforskande till robotlek och programmering.”

 

Det tänkande klassrummet

Ann S Pihlgren, 2013, Förlag: Liber

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”Boken visar hur arbetet i ”det tänkande klassrummet” kan byggas upp för att det ska resultera i det främsta lärandet. Begrepp som intelligens, tänkande, kreativitet och lärande belyses genom aktuell forskning och relateras till den läroplansbundna verksamheten i klassrummet. Lärarens planering och uppföljning, arbetsformer, gynnsamt lärklimat genom dialog, rutiner och stödjande miljö behandlas, såväl på ett teoretiskt plan och genom forskningsresultat som med praxisnära och åskådliggörande exempel från olika ämnen och klassrum på högstadiet och gymnasiet.
Boken vänder sig främst till ämneslärare och lärarstuderande med inriktning mot högstadiet och gymnasiet men den kan också vara av intresse för lärararbetslag, lärare på andra stadier, skolledare, föräldrar och andra som intresserar sig för undervisningens kärna. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor, tips för fortsatt fördjupning och förklaringar till de av kapitlets begrepp som läraren kan dra nytta av att ha i sin professionella verktygslåda.”

 

Digital kompetens för SFI-lärare

Annsofie Thörnroth Engborg & Ivana Eklund, 2018, Förlag: Gothia Fortbildning

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

Vad är relevant och användbar kunskap för sfi-elever i deras liv som digitalt kompetenta vuxna medborgare? Och vad är adekvat digital kompetens i din profession som sfi-lärare? Hur kan du, tillsammans med rektor och huvudman, bidra till en digitalt mogen verksamhet i utveckling?

Annsofie Thörnroth Engborg och Ivana Eklund, båda med sfi-lärarerfarenhet, synar begreppen digitalisering och digital kompetens utifrån forskning och erfarenhetsbaserad kunskap om sfi och vuxenutbildningen. De identifierar utmaningar och fallgropar i samband med digitaliseringen – och presenterar vägvisare för det fortsatta digitaliseringsarbetet.

Boken innehåller ett flertal användbara frågeställningar som kan vara till hjälp för att mäta verksamhetens digitala mognad, listor med relevanta steg i digitaliseringsprocessen, samt en checklista med exempel på vad du bör känna till för att vara en digitalt kompetent sfi-lärare.”

 

Input Webbaserad alfabetisering på sfi

Ivana Eklund, 2016, Förlag: Natur & Kultur

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”Kursplanen för sfi (SKOLFS 2012:13) visar lärarens uppdrag att ge eleven en viss digital kompetens. IKT är inte en valbar aspekt för undervisningen, utan en självklarhet. Här får du som lärare ta del av ett webbaserat arbetssätt som fungerar och där forskning och beprövad erfarenhet ligger till grund.[…]

Målgruppen för boken är lärare som undervisar på studieväg 1 på sfi , som har elever som just knäckt läskoden. Boken passar även för lärare som undervisar nyanlända på Språkintroduktion på gymnasiet.”

 

Digital kompetens för lärare

Anna-Lena Godhe & Sylvana Sofkova Hashemi, 2019, Förlag: Gleerups Utbildning

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”De senaste åren har grundskolans och gymnasiets läroplaner förändrats i syfte att stärka elevernas digitala kompetens. Det ställer nya krav på både lärare och skolledning. Vad behöver lärare och skolledning känna till för att kunna bidra till en forskningsbaserad utveckling av elevernas digitala kompetens? Och hur kan de utveckla barns och ungas förståelse för, och kritiska förhållningssätt till, de digitala miljöer som de kommer i kontakt med?

I boken DIGITAL KOMPETENS FÖR LÄRARE diskuteras frågan om skolans digitalisering ur ett samhällsperspektiv. Här ges inledningsvis en bakgrund om samhällets och skolans digitalisering. Centrala begrepp belyses och diskuteras ur ett forskningsperspektiv. Frågor kring programmering, kritisk informations- och texthantering behandlas. Slutligen lyfts lärares digitala kompetens i relation till undervisning med digital teknik, öppna lärresurser och professionell utveckling med hjälp av sociala medier.

Boken syftar till att ge verksamma och framtida lärare kunskaper om det centrala innehållet i den digitala kompetens som lärare behöver.  Boken är även tänkt att ge underlag för rektorer och beslutsfattare på olika nivåer när det gäller lärares kompetensutveckling.”

 

Programmering : introduktion till digital kompetens i grundskolan

Anna Åkerfeldt, Susanne Kjällander & Staffan Selander, 2018, Förlag: Liber

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”Behöver du mer kunskaper om programmering?
Den här boken visar med många illustrativa exempel vad programmering i skolan kan vara, och hur du som lärare, lärarstudent eller fritidspedagog kan komma igång med programmering. På ett enkelt och inspirerande sätt går författaren igenom grundläggande begrepp inom området och visar att du kan börja där du är, oavsett förkunskaper.[…]

Det som är unikt är att författarna lyfter olika teoretiska perspektiv som förankras i aktuell forskning om programmering och lärande. Genom de olika kapitlen sätts programmering i relation till datalogiskt tänkande, problemlösning, mönsterigenkänning, logiskt och kreativt tänkande. Boken innehåller också ett kapitel skrivet av engelska lärarutbildare i programmering som presenterar egna erfarenheter av att implementera programmering i den engelska skolan.
Författarna presenterar även misslyckanden och det kollektiva prövandet som något att lyfta och diskutera. Att göra ”fel” kan faktiskt vara den viktigaste källan till insikt.”

 

Skolledare i en digitaliserad värld

Malin Frykman, 2017, Förlag: Gothia Fortbildning

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”Boken Skolledare i en digitaliserad värld – att leda lärande ger handfasta råd och tips om hur vi ska implementera de samlade nationella strategierna för svensk skola.

Hur skapar vi lärande organisationer och leder lärande i en digitaliserad värld? Hur bygger vi en dela-kultur med hjälp av det kollegiala lärandet?

Digitaliseringen av skolan handlar väldigt lite om teknik. Det handlar om att leda en pedagogisk verksamhet mot skolans uppdrag i styrdokumenten. I den här boken får du veta hur detta kan se ut och vad du som skolledare behöver göra för att lyckas. Du får följa hela processen, från att sätta mål till att utvärdera.

Boken berättar vad som krävs för att anpassa arbetet till en verksamhet som ska genomsyras av digital kompetens utifrån skolans uppdrag.”

 

Formativ ledarskap i en digitaliserad värld

Malin Frykman, 2018, Förlag: Gothia Fortbildning

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”Att leda formativt handlar i praktiken om att ”forma under utveckling”, oavsett om det gäller elevernas lärande, medarbetares lärande eller organisationens lärande. Flertalet av skolorna i Sverige har ambitionen att arbeta formativt, men hur får vi det formativa att genomsyra alla led av vår verksamhet? Kan vi dessutom använda digitaliseringen som katalysator i det arbetet?

Den här boken innehåller konkreta exempel på hur du kan använda digitala verktyg för att förstärka och effektivisera arbetet med att leda och utveckla verksamheten. Den lärande organisationen, det formativa förhållningssättet och digitala verktyg bildar en treenighet för oss att använda för att få varje elev att utveckla sin fulla potential. Med utgångspunkt i nyckelstrategierna inom formativ bedömning får du i den här boken veta hur detta kan se ut ur ett ledarskaps och -verksamhetsperspektiv. Boken vänder sig i första hand till dig som har ett särskilt ansvar för att leda lärande. Läs den gärna tillsammans i skolans ledningsgrupp, ert förstelärarnätverk eller i rektorsgruppen.”

 

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Susanne Kjällander & Bim Riddersporre, 2019, Förlag: Natur och Kultur

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”Digital kompetens blir allt viktigare i förskolan, vilket både läroplanen och den nationella digitaliseringsstrategin slagit fast. I boken Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund, skriven av en rad framstående forskare inom området, får du hjälp att förverkliga såväl nationella styrdokument som dina egna visioner om digitala verktyg i förskolan. Med praktiknära forskning tas ett helhetsgrepp om digitaliseringen utifrån tre perspektiv: undervisning, profession och etik.

Kapitlen handlar bl.a. om programmering, virtual reality och adaptiva digitala lärspel men även om flerspråkighet, jämställdhet och föräldrasamverkan i förhållande till digitalisering. Digitalisering i förskolan är ett handfast hjälpmedel och innehåller konkreta exempel som illustrerar och inspirerar, men även problematiserar, denna tekniska förändring där inte minst pedagogernas roll blir än mer betydelsefull.”

 

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Isabelle Kristensen, 2018, Förlag: Gothia Fortbildning

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”Förskolan har ett ansvar att hjälpa barnen att förstå sin omvärld och denna bok ökar förståelsen för vad digital kompetens kan innebära. Den ger också flera praktiska verktyg som visar hur förskolan kan förverkliga sitt uppdrag.

Men hur skapar vi egentligen möjligheter för digital kompetens och kritiskt tänkande i förskolan? Om vi lyssnar på barnen och arbetar med medveten undervisning i mötet med digitala och analoga material kan barnen med fantasi och kreativitet ges möjlighet att utveckla digital kompetens, menar författaren till den här boken.
 
När barnen skapar eget innehåll i olika medier, till exempel bilder, film och manipulerade foton, och när de dokumenterar sitt eget lärande ger vi förutsättningar för barnen att utveckla digital kompetens. Att tillsammans med barnen arbeta med medie- och informationskunnighet (MIK) ökar barnens möjligheter att hitta, analysera och kritiskt värdera information.

Boken vänder sig i första hand till yrkesverksamma inom förskola och pedagogisk omsorg men kan med fördel läsas av förskollärarstudenter.”

 

Input Digital kompetens : i skolan och i klassrummet

Frida Monsén, 2018, Förlag: Natur & Kultur

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”Utifrån de fyra hörnstenarna hantera, skapa, dela och förstå går författaren igenom hur arbetet med att utveckla elevernas digitala kompetens kan integreras i alla ämnen. Källkritik, digital läsning, digitala verktyg, delning samt kod och programmering är några av de moment som behandlas i boken, tillsammans med förslag på olika aktiviteter och diskussionsfrågor.

Boken tar även upp juridisk information och etiska diskussioner kring vad det innebär att vara en ansvarsfull och digitalt medveten medborgare. I bokens sista del ges förslag på ett större ämnesövergripande projekt för digital kompetens.

På samma sätt som att alla lärare behöver vara språklärare och engagera sig i elevernas läs- och skrivutveckling, behöver alla lärare vara delaktiga i att forma digitalt kompetenta medborgare.”

 

R’app’artyg och spekt’app’el : yrkesprofessionell digital kompetens i förskolan

Barbor Hadersen, 2018, Förlag: Studentlitteratur

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”Denna grundläggande bok handlar om hur och varför digital kompetens bör få mer plats i förskolan. En bred översikt över teoretiska perspektiv och nyare forskning om småbarns digitala lek, utforskande och lärande presenteras här på ett praktiskt orienterat och ämnesöverskridande sätt.

  • Vad är det som gör digital kompetens yrkesprofessionell för förskollärare?
  • Hur ska förskolan kunna hitta sin plats och göra sin stämma hörd i medie- och informationssamhället?
  • I mångfalden av digitala tjänster och teknik, vad är det som är viktigt när förskolesektorn ska göra sina val å egna och förskolebarns vägnar?

Att integrera ”det digitala samhället” med förskolan handlar inte om teknik i sig, utan om att göra pedagogisk praktik till digital pedagogisk praktik. Det har nu blivit dags för förskolorna att hitta sin egen digitala väg, men för att detta ska kunna ske på ett förnuftigt och ändamålsenligt sätt måste också förskoleyrket trampa upp nya stigar på egen mark.

Boken förmedlar exempel som studenter och förskolepersonal kan inspireras av. De som arbetar med barn kan göra teoretisk kunskap levande genom att tillsammans med övriga av förskolans pedagogiska personal pröva, reflektera och diskutera. Med detta försöker författaren ge förskolepersonal en språngbräda till r’app’artyg och spekt’app’el på ett sätt som bara förskolan kan praktisera.”

 

Digital kompetens och källkritik i praktiken

Charlotta Granath, Lotta Bergseth och Jenny Sköld, 2020, Förlag: Sanoma

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”Boken förklarar hur skolor kan utforma undervisningen för att stärka elevernas digitala kompetens och källkritiska förhållningssätt. Genom konkreta undervisningsexempel för förskoleklass, grundskolans samtliga årskurser samt gymnasiet, får den som jobbar med utbildning en uppsättning verktyg för att bygga och stärka den digitala kompetensen hos eleverna. Boken riktar sig till lärare, skolbibliotekarier, rektorer, skolutvecklare, huvudmän och studenter – men även till politiker och andra som är intresserade av skolutveckling i denna kritiska, omvälvande och spännande tid.”

 

Learning Futures

Keri Facer, 2011, Förlag: Routledge

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

In the twenty-first century, educators around the world are being told that they need to transform education systems to adapt young people for the challenges of a global digital knowledge economy. Too rarely, however, do we ask whether this future vision is robust, achievable or even desirable, whether alternative futures might be in development, and what other possible futures might demand of education. Drawing on ten years of research into educational innovation and socio-technical change, working with educators, researchers, digital industries, students and policy-makers, this book questions taken-for-granted assumptions about the future of education.

Arguing that we have been working with too narrow a vision of the future, Keri Facer makes a case for recognizing the challenges that the next two decades may bring, including: the emergence of new relationships between humans and technologythe opportunities and challenges of aging populationsthe development of new forms of knowledge and democracythe challenges of climate warming and environmental disruptionthe potential for radical economic and social inequalities.

 

Make Space

Scott Doorley, Scott Witthoft, 2012, Förlag: WILEY

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”Based on the work at the Stanford University d.school and its Environments Collaborative Initiative, Make Space is a tool that shows how space can be intentionally manipulated to ignite creativity. Appropriate for designers charged with creating new spaces or anyone interested in revamping an existing space, this guide offers novel and non-obvious strategies for changing surroundings specifically to enhance the ways in which teams and individuals communicate, work, play–and innovate.Inside are: Tools–tips on how to build everything from furniture, to wall treatments, and rigging Situations–scenarios, and layouts for sparking creative activities Insights–bite-sized lessons designed to shortcut your learning curve Space Studies–candid stories with lessons on creating spaces for making, learning, imagining, and connecting Design Template–a framework for understanding, planning, and building collaborative environments Make Space is a new and dynamic resource for activating creativity, communication and innovation across institutions, corporations, teams, and schools alike. Filled with tips and instructions that can be approached from a wide variety of angles, Make Space is a ready resource for empowering anyone to take control of an environment.”

Yttrandefrihet på nätet

Nils Funke, 2016, Förlag: Internetstsiftelsen, .SE

Så här beskriver Internetstiftelsen om guiden på sin hemsida:

”Vad som enligt svensk lag får sägas och visas på internet är ett ständigt omdebatterat ämne. Det gäller även vad yttrandefrihet egentligen är och hur det fungerar på internet.[…] 

Guiden avhandlar sådant som yttrandefrihetens grunder, vad som är yttrandefrihetsbrott, ansvar och skadestånd och förslag på lagändringar.”

 

Copyright – Copyleft

Mathias Klang, 2009, Förlag:  Internetstsiftelsen, .SE

Så här beskriver Internetstiftelsen om guiden på sin hemsida:

”Syftet med den här guiden är att förklara vad upphovsrätt är och hur den påverkar skapande och kommunikation, samt att hjälpa den som vill använda sig av upphovsrättslicenser. Här förklaras hur öppna licenser kan användas för att hjälpa skapande människor att dela med sig av sina alster. Finns som nedladdningsbar PDF på deras sida.”

 

Vuxenvärlden – hallå!

Jonny Lindqvist & Ewa Thorslund, 2008, Förlag:  Internetstsiftelsen, .SE

Så här beskriver Internetstiftelsen om guiden på sin hemsida:

”ett diskussionsmaterial kopplat till ”Ungas integritet på nätet”

 

Ungas integritet på nätet

Åsa Secher, 2016, Förlag:  Internetstsiftelsen, .SE

Så här beskriver Internetstiftelsen om guiden på sin hemsida:

”Guiden vänder sig till föräldrar, syskon, lärare eller fritidspedagoger. Vuxna som vill kunna stötta barn och unga i att ta hand om sig själva – både offline och online.”

 

Koden till digital kompetens

Karin Nygårds, 2015, Förlag: Natur & Kultur

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”Koden till digital kompetens är en grundbok för digital kompetenshöjning som riktar sig till dig som är lärare eller skolledare i grundskolan. Boken spänner över många brännheta områden som digital kompetens, maker-rörelsen och programmering.

Boken består av två delar. Den första handlar om vad digital kompetens är och sätter in kod och programmering i ett sammanhang. Den andra delen går igenom viktiga begrepp och reder ut olika synsätt kring vad programmering i skolan är och hjälper dig att komma igång med programmering tillsammans med dina elever.”

 

Lifelong kindergarten

Mitchel Resnik, 2018 Förlag: MIT Press

Så här beskriver Adlibris boken på sin hemsida:

”How lessons from kindergarten can help everyone develop the creative thinking skills needed to thrive in today’s society.In kindergartens these days, children spend more time with math worksheets and phonics flashcards than building blocks and finger paint. Kindergarten is becoming more like the rest of school. In Lifelong Kindergarten, learning expert Mitchel Resnick argues for exactly the opposite: the rest of school (even the rest of life) should be more like kindergarten. To thrive in today’s fast-changing world, people of all ages must learn to think and act creatively-and the best way to do that is by focusing more on imagining, creating, playing, sharing, and reflecting, just as children do in traditional kindergartens.Drawing on experiences from more than thirty years at MIT’s Media Lab, Resnick discusses new technologies and strategies for engaging young people in creative learning experiences. He tells stories of how children are programming their own games, stories, and inventions (for example, a diary security system, created by a twelve-year-old girl), and collaborating through remixing, crowdsourcing, and large-scale group projects (such as a Halloween-themed game called Night at Dreary Castle, produced by more than twenty kids scattered around the world). By providing young people with opportunities to work on projects, based on their passions, in collaboration with peers, in a playful spirit, we can help them prepare for a world where creative thinking is more important than ever before.”